مراقب کودکان باشید!!!

کودکان عاشق محیط های شلوغ و بهم ریخته و پرسه زدن در میان اثاثیه هستند .

شرایط اسباب کشی برای آنها گاهی از پارک و بستنی هم لذت بخش تر است.

موظب کودکان باشید ، توجیه کردن آنها کار آسانی نیست !!!

در صورتیکه امکان دارد آنها را از شرایط اسباب کشی دور نگه دارید.