بسته بندی بصورت وسایل هم جنس صورت گیرد،
از دیگر نکات و اصول بسته بندی اسباب کشی  قرار دادن وسایل مشابه و هم جنس در داخل یک کارتن است.
به عنوان مثال ظروف چینی و فلزی را کنار هم در داخل یک کارتن قرار ندهید!!!